Проектиране

Дейността на проектантския колектив на „Тилт БГ” ООД обхваща всички фази на инвестиционното проектиране, предпроектни проучвания и консултации, изработване на идейна, техническа и работна проектна документация.

Ние оказваме съдействие при изготвянето на тръжната документация, както и помощ при набавяне на необходимите документи (по долу са изброени) за започване на строителството . За получаване на разрешение на строеж е необходима следната документация:

 • Заявление до главния архитект на общината (района);
 • Документи за собственост или договор за преотстъпено право на строеж;
 • Виза за проектиране (оригинал)
 • 3 комплекта проектна документация
 • Предварителен договор за присъединяване с местното ВиК дружество
 • Предварителен договор за присъединяване към електро мрежа

Съдържание и обхват на проектната документация:

 • Част „Архитектура” - проект, с количествени сметки 
 • Част „Конструктивна” - проект, с количествени сметки. Проектът е заверен и от техническа контрола по част „Конструкции”
 • Част „Електро” - проект, с количествени сметки 
 • Част „Пожарна безопасност” - проект
 • Част „План за безопасност и здраве” - проект
 • Част „ОиВ” - проект,с количествени сметки 
 • Част „ВиК” - проект,с количествени сметки 
 • Част ”Енергийна Ефективност” - проект
 • Оценка на ”Енергийна Ефективност” - проект
 • Част „Технология” - проект
 • Част „Геодезия” - заснемане, вертикалната планировка
 • Част „Геология” - геоложки доклад
 • Част „Управление на строителните отпадъци“

На база тези проектни части се е оформя цената за услугата „цялостно проектиране”. Като трябва да се отбележи, че не за всеки бъдещ строителен обект се изисква цялата проектна документация.

Всички проектанти от целия проектантски състав са членове на Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и притежават пълна проектантска правоспособност.

Проектантският екип е на разположение да Ви консултира, с цел правилен избор относно вашите инвестиционни намерения в строителството.